Αγγλικά

Γεωκυψέλες

Οι γεωκυψέλες αποτελούν σύστημα κατακράτησης χωμάτων. Η κύρια λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος , είναι να διασφαλίζει μία πολύ απότομη κλίση (ή κάθετη επιφάνεια) σε μία κατασκευή, η οποία να επιδέχεται ελάχιστη διάβρωση και να είναι δομικά σταθερή κάτω από το ίδιο βάρος και τα υπολογιζόμενα εξωτερικά φορτία.

Τα κυριότερα κτιτήρια επιλογής του είδους της γεωκυψέλης είναι η ποιότητα του εδάφους, η διαθεσιμότητα και το είδος του υλικού γεμίσματος, η κλίση, το συνολικό ύψος και τα επιβαλλόμενα φορτία.

Web Design & Development by